อังคาร, 20 พ.ย. 2018
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home เกี่ยวกับเรา ถาม-ตอบ วิศวกรรมเกษตร

วิศวกรรมเกษตรมีความสำคัญอย่างไร?

 เกษตรกรรมเป็นรากฐานที่สำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย จึงมีความจำเป็นอย่างสูงในการวิจัยและพัฒนาทางด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และปรับปรุงคุณภาพของสินค้าทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นด้านพืชและสัตว์ การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเหมาะสม เป็นทางแนวทางที่สำคัญต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรก่อตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตวิศวกรและดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อรองรับการเจริญเติบโต และเพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมของประเทศ

ในปัจจุบันหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร มีเนื้อหาที่ครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องจักรกลเกษตร ด้านวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว ด้านวิศวกรรมดินและน้ำ และวิศวกรรมเพื่อพลังงานทางเลือกและสิ่งแวดล้อม นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรต้องเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ หลายแขนง ประกอบด้วยองค์ความรู้พื้นฐานทางทางด้านเกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์ และองค์ความรู้ทางวิศวกรรม ทั้งด้านเครื่องกล ไฟฟ้า และโยธา บัณฑิตวิศวกรเกษตรสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนและแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตทางการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและถึงผู้บริโภคอย่างปลอดภัย จึงสรุปได้ว่าวิศวกรรมเกษตรเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่นำเอาองค์ความรู้หลายแขนงมาบูรณาการเพื่อยกระดับผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยให้สูงขึ้นและมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้

วิชาที่ต้องศึกษาในสาขาวิศวกรรมเกษตรประกอบไปด้วยวิชาใดบ้าง?

  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและกลุ่มวิชาทางด้านวิศวกรรมเกษตร ซึ่งได้แก่ คุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของผลผลิตและวัสดุทางการเกษตร กลศาสตร์วัสดุ วิศวกรรมการออกแบบและทฤษฎีเครื่องจักรกลเกษตร การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องยนต์และระบบกำลังสำหรับทางการเกษตร วิศวกรรมแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร วิศวกรรมการอบแห้งและเก็บรักษาผลผลิต วิศวกรรมระบบการทำความเย็นและความร้อน วิศวกรรมการออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อการเกษตร วิศวกรรมด้านการเผาไหม้ วิศวกรรมพลังงานจากวัสดุทางการเกษตร วิศวกรรมดินและน้ำ การออกแบบระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและแบบน้ำหยด การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รวมทั้งต้องมีการทำโครงงานวิศวกรรมเกษตรและการฝึกงานภาคสนามเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเกษตรให้เกิดทักษะความชำนาญในการที่จะออกไปปฏิบัติงานภาคสนามได้จริง