อังคาร, 20 พ.ย. 2018
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home เกี่ยวกับเรา ปรัญญา

ปรัชญาและปณิธาน:   มุ่งสร้างบัณฑิตวิศวกรรมเกษตรที่มีคุณภาพ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเกษตรกรรม สร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศให้มั่นคง

วิสัยทัศน์:   มุ่งมั่นที่จะสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล ทั้งทางด้านการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยในสาขาวิศวกรรมเกษตร ตลอดจนเป็นส่วน หนึ่งของการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

พันธกิจ:

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม รู้จักคิดและแก้ไขปัญหา ตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความ ต้องการของประเทศ

2. เพื่อผลิตและพัฒนางานวิจัยขั้นพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ให้มีความเป็นเลิศในระดับชาติและระดับสากล

    3. เพื่อให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อสังคม และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าด้าน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ