อังคาร, 20 พ.ย. 2018
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home ข่าวสาขาวิชา นศ.วิศวกรรมเกษตรคว้ารางวัลยอดเยี่ยมสาขานวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมจากการแข่งขัน “โครงการกระทิงแดง ยู โปรเจค”

นศ.วิศวกรรมเกษตรคว้ารางวัลยอดเยี่ยมสาขานวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมจากการแข่งขัน “โครงการกระทิงแดง ยู โปรเจค”

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:15 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์ PDF

 

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีและคณาจารย์คณะวิศวกรร มศาสตร์ สจล. ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึก ษา หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในโอกาสคว้ารางวัลยอดเยี่ยม สาขานวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจช ุมจากการแข่งขัน “โครงการกระทิงแดง ยู โปรเจค”
รายชื่อนักศึกษาในทีม
นายกรกฎ แก้วมณี ชั้นปีที่ 3
นายกศิรพัฒน์ คงนก ชั้นปีที่ 3
นายเกษมสันต์ จันทนะลิขิต ชั้นปีที่ 3
นายวรวิทย์ สุวรรณา ชั้นปีที่ 3
นายนฤพนธ์ จันตะเคียน ชั้นปีที่ 2
นายอิทธิพงษ์ กุศล คณะสถาปัตยฯ สจล.
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.วสุ อุดมเพทายกุล
ดร.จิราพร ศรีภิญโญวณิชย์ จงยิ่งเจริญ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:18 น.