อังคาร, 20 พ.ย. 2018
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home ข่าวสาขาวิชา นศ.วิศวกรรมเกษตร ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการม.เกษตร

นายผดุงสิทธิ์ อาศัยพานิชย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร และดร.วสุ อุดมเพทายกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร

ได้รับรางวัลชมเชย สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในหัวข้อเรื่อง การหาปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางสดด้วยเทคนิคเนียร์อินฟาเรดสเปกโทรสโคปี โดยไม่มีอิทธิพลจากอุณหภูมิของตัวอย่าง