อังคาร, 20 พ.ย. 2018
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home ข่าวสาขาวิชา นศ.วิศวกรรมเกษตร รับรางวัลพระราชทาน“ ประจำปี

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมแสดงความยินกับนางสาวฐานมาตย์ อุทุม นักศึกษาชั้นปีที่  4 หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร ในโอกาสได้รับเกียรติบัตรชมเชยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการคัดเลือกให้เป็น "นักศึกษารางวัลพระราชทาน“ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘