อังคาร, 20 พ.ย. 2018
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home กลุ่มงานวิจัย

กลุ่มงานวิจัย

งานวิจัยของวิศวกรรมเกษตรแบ่งออกเป็น 4 สาขาหลัก ๆ คือ

1.       สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติทางการเกษตร

มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรและระบบที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความปลอดภัย รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การทำเกษตรแบบแม่นยำ (Precision agriculture) โดยมีการใช้เทคโนโลยีการวัด การควบคุมอัตโนมัติ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เข้ามาช่วยในกระบวนการต่างๆ ของการเพาะปลูก ตั้งแต่ การวางแผนการผลิต การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลดิน น้ำ สภาพแวดล้อม และพืช รวมถึงการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลที่แม่นยำ ช่วยให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมในแต่ละตำแหน่งในแปลงเพาะปลูก (Site-specific application)

2.       สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการ และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลด้านการเกษตร เช่น การแปรรูปผลิตผล การวิเคราะห์คุณภาพของผลิตผลทางการเกษตรโดยเฉพาะเทคนิคไม่ทำลาย การลำเลียง การเก็บรักษา และการขนส่ง เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีการใช้ผลิตผลทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบหลัก นอกจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว การศึกษาด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวยังเน้นในส่วนของการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการผลิต โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยการลดปริมาณความสูญเสีย ในขณะเดียวกัน ก็เพิ่มคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร  

3.       สาขาวิศวกรรมดินและน้ำ

มุ่งเน้นการศึกษาและวิจัยทางด้านการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ น้ำท่า และการคาดการณ์เพื่อการป้องกันอิทธิพลต่าง ๆ ที่มีต่อปริมาณน้ำท่าและสภาพทางอุทกวิทยาของลุ่มน้ำ การใช้น้ำร่วมกันระหว่างน้ำท่าผิวดินกับน้ำใต้ดินการป้องกันการพังทลายของดินและการอนุรักษ์ดินอย่างผสมผสาน การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการสำรวจข้อมูลทางไกลในการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ

4.       สาขาเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม

มุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับการหาแหล่งพลังงานทดแทนจากพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือกในการผลิตพลังงาน และการศึกษาผลกระทบและการจัดการสภาพแวดล้อมรวมถึงการปลดปล่อยมลพิษจากการใช้พืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนั้น เพื่อการผลิตพลังงาน เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานในประเทศ

 

ศูนย์วิจัย

 

 

 

                  Grain and Cereal Process Engineering and Bio-Waste Utilization