อังคาร, 22 ม.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home บุคลากร

ผศ.ดร.ทรงวุฒิ แสงจันทร์

ผศ.ดร. ทรงวุฒิ แสงจันทร์

Asst. Prof. Dr. Songvoot Sangchan 

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 5123

ความสนใจและแนวทางงานวิจัย

"ในจำนวนพื้นที่ 320 ล้านไร่ของประเทศไทย สามารถแบ่งเขตตามลักษณะลุ่มน้ำใหญ่ๆ ได้ 25 ลุ่มน้ำ แต่ละลุ่มน้ำมีสภาพภูมิประเทศ และสภาพทางอุทกวิทยา แตกต่างกัน ดังนั้นจึงทำให้ความสมบูรณ์และปริมาณน้ำท่าแต่ละลุ่มน้ำแตกต่างกันด้วย ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้บางส่วนนั้นได้ถูกเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย พื้นที่เกษตรกรรมได้แก่ การทำนา การทำสวน การปลูกพืชไร่ และอื่นๆ จากปัจจัยต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ นอกจากนี้แล้วยังเกิดจากปัจจัยที่เกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอีก เช่น ลม ฝน อุณหภูมิ แสงแดด เป็นต้น ดังนั้นจากปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปและปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางอุทกวิทยาของลุ่มน้ำ ดังนั้นการศึกษาวิจัยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพอากาศที่มีต่อปริมาณน้ำท่าผิวดินจึงมีความสำคัญ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการดินและน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำนั้นๆ ต่อไป"


วุฒิการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

สถานที่ศึกษา

Ph.D. (Agricultural Engineering)

2547

Central Luzon State University, Philippines

M.Sc. (Agricultural Engineering)

2532

Central Luzon State University, Philippines

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

2522

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  

ผลงานวิจัย

S. Sangchan, “ Application of GIS in Rainfall-Runoff Modeling for a Selected River Basin”. The 4th PASE International Convention & Exhibition. April 17-21,2006, Balanghai Hotel, Butuann City, Philippines.

S. Sangchan and P. Poungsuk, “ Iso-Erosivity Maps As Tools for Erosion Control Planning in Northeast Thailand”. The 8th PASE International Convention & Exhibition. April 21-23,2006, Benguet State University, La Trinidad, Benguet 2610, Philippines.

P. Poungsuk and S. Sangchan, “ Local Perceptions About Forests and Water in A Tropical Watershed ”. The 8th PSAE Convention & Exhibition. April 21-23,2006, Benguet State University, La Trinidad, Benguet 2610, Philippines.

S. Sangchan and N. Jearanaiwatchira, “ The Sustainable Conjunctive Use of Water for Agriculture in Lower Nam Kam River Basin, Northeastern Thailand”. The 5th APHW Conference. November 8-9, 2010, Hannoi, Vietnam.

S. Chuenchooklin, P. Mekpruksawong, T. Ichikawa and S. Sangchan, “ The River Analysis Model for Paddy field in Saline Soil : A Case Study in Lower Nam River Basin, Thailand”. ISSAAS International Congress 2009 “Agricultural for Better Living and Global Economy”. January 11-15, 2010, Nong Nooch Garden and Resort, Pattaya, Cholburi, Thailand.

นิติพัฒน์ จันทร์แสงสุข และทรงวุฒิ แสงจันทร์, “ ประสิทธิภาพการชลประทานของโครงการพระบรมธาตุ”.การประชุมวิชาการสมาคม วิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 31 พฤษภาคม - 1 เมษายน 2554, โรงแรมชลจันทร์พัทยารีสอร์ท, จ.ชลบุรี

วราเดช แสงบุญ และทรงวุฒิ แสงจันทร์, “การกำหนดการใช้น้ำทางการเกษตรอย่างเหมาะสมในพื้นที่ที่มีปัญหาดินเค็ม”.การประชุมวิชาการ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11, 6-7 พฤษภาคม 2553, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ชมพูนุช กูลเกตวงศ์ และทรงวุฒิ แสงจันทร์, “การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์WUSMO หาค่าความต้องการการใช้น้ำของพืช ในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำตอนล่าง”. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11, 6-7 พฤษภาคม 2553, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

กัมปนาท ขวัญศิริกุล,ภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์ทรงวุฒิ แสงจันทร์ และยาหยี ตรีเนตร, “แบบจำลองอุทกวิทยาบริเวณโครงการชลประทาน น้ำก่ำตอนล่าง จังหวัดนครพนม“. 5th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM, 21 มิถุนายน 2553, โรงแรมริชมอล, จ. นนทบุรี