ศุกร์, 23 มิ.ย. 2017
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home บุคลากร

รศ.ดร.วินัย กล้าจริง

รศ.ดร. วินัย กล้าจริง

Assoc. Prof. Dr. Vinai Klajring 

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 5115

ความสนใจและแนวทางงานวิจัย

"การออกแบบสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาคุณสมบัติของผลผลิตนั้นๆ ดังนั้นในงานวิจัยจึงมุ่งเน้นการศึกษาถึงคุณสมบัติของวัสดุที่นำมาใช้ในการออกแบบและสร้างระบบการทำงานที่มีความแม่นยำ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับผลผลิต อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย"

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

สถานที่ศึกษา

Ph.D. (Agricultural Engineering)

2542

Central Luzon State University, Philippines

M.Sc. (Agricultural Engineering)

2538

Central Luzon State University, Philippines

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

2528

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

 

ผลงานวิจัย

Vinai Klajring, Romeo B. Gavino “Design and Evaluation of a Low-Cost Automatic Control Device for Pressurized Irrigation System” The 3rd International Conference and Exhibition on Agricultural Engineering and Related Technologies and the 50th PSAE Annual National Convention” Volume 1. April 25-28, 2000. Manila Midtown Hotel, Pedro Gil St., corner Adriatico St., Ermita, Manila, Philippines.

Teresito G. Aguinaldo, Vinai Klajring, Teerapong Polpo “Development of a Tow-Row Soybean Seeder in Thailand” The 52nd PSAE Annual National Convention, April 22-26, 2002. Asiaworld Resort Hotel, Puerto Princess City, Palawan, Philippines.

Vinai Klajring, “Design, Fabrication and Performance Evaluation of a Flail Type Forage Harvester” The 1st KMITL International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development, Volume 2, August 25 – 26 2004. Held at King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand.

Vinai Klajring, “The Effect of Trickle Irrigation Frequency on Crop Growth and Yield of Maize” The 55th PSAE Annual National Convention and Exhibition, April 18 – 21 2005. Family Country Hotel and Convention Center, Mateo Road, General Santos City, Philippines.

Vinai Klajring, “Design, Fabrication and Evaluation of Forage Collector” The 4th International Scientific and Practical Conference, Volume 2, Environmental aspects of plant production, mobile power units and farm machines, May 25 – 26 2005. Saint-Petersburg, Russia.

Vinai Klajring and Teerapong Pholpo “Design and Development of Soybean Seeder Attached to a Power Tiller with 8 Hp Engine” The 4th PSAE International convention and Exhibition, April 17 – 21, 2006. Balanghai Hotel, Butuan City, Philippines.

Vinai Klajring “Design and Development of Betel Nuts Peeling Machine” The 4th PSAE International convention and Exhibition, April 17 – 21, 2006. Balanghai Hotel, Butuan City, Philippines.

ธีรพงศ์ ผลโพธิ์ และวินัย กล้าจริง, “การออกแบบและพัฒนาเครื่องตีเกลียวไหม” (Design and Development of the Silk Twisting Machine) วารสารเกษตรพระจอมเกล้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีที่ 24ฉบับที่ 1 มกราคม เมษายน2549