พุธ, 23 ม.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home บุคลากร

ดร.จีรายุทธ หงษ์เวียงจันทร์

ดร. จีรายุทธ  หงษ์เวียงจันทร์

Dr. Jeerayut Hongwiangjan

E-mail:

โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 5123

ความสนใจและแนวทางงานวิจัย

  "การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบผลผลิตทางการเกษตรแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ การตอบสนองเชิงเสียง เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี เนื่องด้วยการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคนิคการตรวจแบบไม่ทำลายตัวอย่างเป็นเทคนิคที่ถูกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพแบบไม่ทำลายนี้จะช่วยควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูง ผลผลิตที่ถูกใช้ตรวจสอบแล้วสามารถนำไปวางขายได้โดยที่ผลผลิตยังคงมีความสมบูรณ์และยังสามารถรับรองได้อีกว่าเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ"

 

 

 

 

 

 

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

สถานที่ศึกษา
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

(วิศวกรรมเกษตร)

2559


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมเกษตร)

2552


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

 

ผลงานวิจัย

1. Hongwiangjan, J., Terdwongworakul, A., Krisanapook, K., 2015. Evaluation of pomelo maturity based on acoustic response and peel properties. International Journal of Food Science and Technology, 50 (3), pp. 782-789.

2. Hongwiangjan J., Terdwongworakul A., and Nakawajana N., 2015. Assessment of Pomelo Maturity using Optical Properties and Characteristics of Its Peel. Journal of Advanced Agricultural Technologies 2(2), pp. 88-91.

3. Hongwiangjan, J., Terdwongworakul, A., Tsuchikawa, S., Inagaki, T., Noypitak, S., 2016. Classification of Ginger Powder Maturity Using Near Infrared Spectroscopy. Thai Society of Agricultural Engineering Journal, 22 (1), pp. 56-63.

 

Conferences:

1. Hongwiangjan, J. (2014, December). Classification of Pomelo Maturity Based on Acoustic Response and External Peel Properties. Paper present at The 11th International Conference Kasetsart University Kamphaengsaen Campus, Nakon Phatom, Thailand.

2. Hongwiangjan, J. (2015, May). Assessment of Pomelo Maturity using Optical Properties and Characteristics of Its Peel. Paper presented at 2015 International Conference on Food and Agricultural Engineering, Warsaw, Poland.