อังคาร, 22 ม.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home บุคลากร

ดร.วสุ อุดมเพทายกุล

ดร. วสุ อุดมเพทายกุล

Dr. Vasu Udompetaikul 

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 5123

ความสนใจและแนวทางงานวิจัย

"PRECISION FARMING หรือ PRECISION AGRICULTURE เป็นการทำการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีทางด้านการวัด การควบคุม และสารสนเทศ เข้ามาช่วยในกระบวนการต่าง ๆ ของการเพาะปลูก ตั้งแต่ การวางแผนการผลิต การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลดิน น้ำ สภาพแวดล้อม และพืชผลผลิต ในส่วนของกระบวนการผลิตก็สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลเกษตรที่เกี่ยวข้องได้อย่างแม่นยำและการใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมในแต่ละตำแหน่งในแปลงเพาะปลูก (SITE-SPECIFIC APPLICATION) ช่วยให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เทคโนโลยีหลักของ Precision farming อยู่ที่ระบบ Global Navigation Satellite System (GNSS หรือที่นิยมเรียกว่า GPS), Geographic Information System (GIS), Proximal and Remote Sensing, และ Automatic Control and Robotics  ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีราคาสูงแต่ก็เริ่มเป็นที่นิยมหลายในประเทศที่มีศักยภาพทางเทคโนโลยี เนื่องจากมีระยะเวลาคืนทุนที่รวดเร็วหากนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  หากมีการศึกษาวิจัยภายในประเทศก็สามารถพัฒนาให้เหมาะสมกับระบบเกษตรของประเทศไทยได้ การผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจะช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้พลังงาน และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน"

 

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

สถานที่ศึกษา

Ph.D. (Biological Systems Engineering)

2555

University of California Davis, USA

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เครื่องจักรกลเกษตร)

2542

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)

2538

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ผลงานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์ (Publications)

UdompetaikulV., R. W. Coates, S. K. Upadhyaya, G. T. Browne, S. Shafii, and M. Gillis. 2013. Tractor-Mounted, GPS-Based Spot Fumigation System Manages PrunusReplant Disease.  California Agriculture.67(4):222-227.

Lampinen, B. D., V. Udompetaikul, G. T. Browne, S. G. Metcalf, W. L. Stewart, L. Contador, C. Negrón, and S. K. Upadhyaya. 2012. A Mobile Platform for Measuring Canopy Photosynthetically Active Radiation Interception in Orchard Systems. HortTechnology 22(2):237-244.

Udompetaikul V., S.K.Upadhyaya, B. Vannucci. 2011. The Effect of Tire Inflation Pressure on Fuel Consumption of an Agricultural Tractor Operating on Paved Roads. Transactions of the ASABE. 54(1):25-30.

วินิต ชินสุวรรณ, สมชาย ชวนอุดม, วสุ อุดมเพทายกุล, วราจิต พยอม, ณรงค์ ปัญญา.  2543.  ความสามารถในการทำงานและค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ โดยใช้แรงงานคนและใช้เครื่องเกี่ยวนวด. วารสารวิจัย มข.5(1).

วินิต ชินสุวรรณ, สมชาย ชวนอุดม, วสุ อุดมเพทายกุล, วราจิต พยอม, ณรงค์ ปัญญา.  2543.  ความสูญเสียในการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโดยใช้แรงงานคนและใช้เครื่องเกี่ยวนวด.  วารสารวิจัย มข.4(2).

 

ผลงานนำเสนอ (Presentations)

Udompetaikul, V.  2013.  Paddy Moisture Content Determination using a Capacitive Sensor.  6th TSAE International Conference,
Hua Hin, Thailand.April 1-4, 2013.

Udompetaikul, V., S. K. Upadhyaya, D. C. Slaughter, B. D. Lampinen, and K. A. Shackel. 2011. Plant Water Stress Detection Using Leaf Temperature and Microclimatic Information.2011 ASABE Annual International Meeting. Louisville, Kentucky, August 7-10, 2011

Udompetaikul V., S. K. Upadhyaya, D. C. Slaughter, B. D. Lampinen. 2010.  Development of a Sensor Suite to Determine Plant Water Potential.  Paper No: 1009450. 2010 ASABE Annual International Meeting. Pittsburgh, Pennsylvania, June 20 - June 23, 2010.

Udompetaikul V., S. K. Upadhyaya, B. Vannucci. 2009.  The Effect of Tire Inflation Pressure on Fuel Consumption of an Agricultural Tractor on a Paved Road, Paper No: 095753. 2009 ASABE Annual International Meeting. Reno, Nevada, June 21 - June 24, 2009.

Tanaka H., S. K. Upadhyaya, V. Udompetaikul, R. Saha, L. O. Garciano, M. S. Shafii. 2009.  Development of a Mechanical Model for Cohesive, Plastic Behavior of Soil by the Distinct Element Method.Paper No: 095946. 2009 ASABE Annual International Meeting. Reno, Nevada, June 21 - June 24, 2009.

Upadhyaya, S. K., Udompetaikul V., Shafii M., and Browne G. 2009. Design, development and evaluation of a tree planting-site-specific fumigant applicator. ActaHorticulturae 824:281-288.

Lampinen B., G. Browne,V. Udompetaikul, S. Upadhyaya, D. Slaughter, B. Holtz, S. Metcalf, M. Shafii, K. Klonsky. 2009.
A Mobile Platform for Measuring Canopy Photosynthetically Active Radiation Interception in Tree Crops. 2009 Annual International Research Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reductions. San Diego, California.  October 29 – November 1, 2009.

Udompetaikul V., M.S.Shafii, S.K.Upadhyaya, G. T. Browne, D. Neves. 2008.Planting Site-Specific Application of Fumigant in Orchards.Paper No: 083775. 2008 ASABE Annual International Meeting.Providence, Rhode Island, June 29 – July 2, 2008.

UdompetaikulV.and W. Permchart. 2003. Performances of a Banana Dryer using Solar and Electricity as Heat Source. 29th Congress on Science and Technology of Thailand. October 20-22, 2003. KhonKaen, Thailand.