อังคาร, 22 ม.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home บุคลากร

ผศ.ดร.จิราพร ศรีภิญโญวณิชย์ จงยิ่งเจริญ

ผศ.ดร. จิราพร ศรีภิญโญวณิชย์ จงยิ่งเจริญ

Asst.Prof.Dr. Jiraporn Sripinyowanich Jongyingcharoen 

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ; อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 5010

ความสนใจและแนวทางงานวิจัย

"ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่เมื่อทำการเก็บเกี่ยวแล้วจำเป็นต้องนำมาผ่านกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ผลผลิตดังกล่าวสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้นหรืออยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้/บริโภค กระบวนการอบแห้งถือเป็นกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวที่สำคัญกระบวนการหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการยืดอายุการเก็บรักษาและการแปรรูปผลผลิต หัวใจสำคัญในการพัฒนากระบวนการอบแห้ง คือ ความสามารถของกระบวนการในการลดปริมาณความชื้นของวัสดุในขณะที่ยังคงคุณภาพที่ดีของวัสดุไว้ได้ นอกจากนี้ แนวทางการวิจัยในอนาคตควรมุ่งเน้นไปถึงการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรเช่นกัน เนื่องจากประเทศไทยมีรากฐานที่มั่นคงทางการเกษตรอยู่แล้ว หากมีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมในการพัฒนากระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก็จะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตได้ และนำไปสู่ความทัดเทียมทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ ได้"

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

สถานที่ศึกษา

Ph.D. (Food Engineering and Bioprocess Technology)

2554

Asian Institute of Technology, Thailand

M.Sc. (Food Engineering and Bioprocess Technology)

2549

Asian Institute of Technology, Thailand

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร)

2547

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ผลงานวิจัย

Jongyingcharoen, J.S. and Cheevitsopon, E. (2016). Development of UV-treated cooked germinated brown rice and effect of UV-C treatment on its storability, GABA content, and quality. LWT – Food Science and Technology, 71, 243-248.

Jongyingcharoen, J.S., Thanimkarn, S. and Vichaiya, P. (2015). Paddy drying in a vibration-assisted vacuum infrared dryer. In the 8th TSAE International Conference, 17-19 March 2015. Bangkok, Thailand.

Thanimkarn, S. and Jongyingcharoen, J.S. (2014). Thin-layer drying characteristics of Cissus Quadrangularis Linn. and selection of suitable drying models. Inthe 7th TSAE International Conference, 2 – 4 April 2014. Krungsri River Hotel, Ayuthaya, Thailand.

Jongyingcharoen, J.S. (2014). Thermal and non-thermal processing of functional foods. In Noomhorm, A., Ahmad, I. and Anal, A.K. (Eds.), Functional foods and dietary supplements. Wiley-Blackwell.

Sonsanguan, N., Sirisomboon, P. and Jongyingcharoen, J.S. (2012). Selection of objective test for cooked rice texture determination in research and industrial work. In the 2nd International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST 2012), 21-24 November 2012. Swissôtel Le Concorde, Bangkok, Thailand.

Anal, A. K., Ahmad, I., Sripinyowanich, J., & Noomhorm, A. (2013). Sustainable Food Grain Processing. In B. Tiwari, T. Norton, N.M. Holden (Eds.), Sustainable Food Processing, John & Wiley Publisher, 269.

Sripinyowanich, J., Sopanattayanon, O., Assawarachan, R., Theppadungporn, K. and Noomhorm, A. (2012). Effect of moisture content of dried coconut residue on its shelf life, quality, and sorption isotherm. In the International Congress on Food Engineering and Technology 2012, 28 – 30 March 2012. Impact Convention Center, Bangkok, Thailand.

Sripinyowanich, J. and Noomhorm, A. (2012). Effects of freezing pretreatment, microwave-assisted vibro-fluidized bed drying, and drying temperature on instant rice production and quality. Journal of Food Processing and Preservation, DOI: 10.1111/j.1745-4549.2011.00651.x., available online March 2, 2012.

Assawarachan, R., Sripinyowanich, J., Theppadungporn, K. and Noomhorm, A. (2011). Drying paddy by microwave vibro-fluidized bed drying using single mode applicator. Journal of Food, Agriculture & Environment, 9 (2), 50-54.

Sopanattayanon, O., Sripinyowanich, J., Assawarachan, R. and Noomhorm, A. (2011). Effects of temperature and thin layer on quality change of coconut residue. In the 12th Annual Conference of Thai Society of Agricultural Engineering, 31 March – 1 April 2011. Cholchan Pattaya Resort, Chonburi, Thailand.

Sripinyowanich, J. and Noomhorm, A. (2011). A new model and quality of unfrozen and frozen cooked rice dried in a microwave vibro-fluidized bed dryer. Drying Technology, 29 (7), 735-748.

Sripinyowanich, J., Assawarachan, R. and Noomhorm, A. (2010). Microwave vibro-fluidized bed drying in a single mode applicator. In the National Science and Technology Fair 2010, 7-22 August 2010. BITEC, Bangkok, Thailand.

Sripinyowanich, J. and Noomhorm, A. (2009). Effects of heat moisture treatments using microwaves on properties of rice flour products. In the 4th International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, 19-20 January 2009. Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand.

Sripinyowanich, J. and Noomhorm, A. (2007). Identification of a non-aromatic rice (Chainat 1) in mixing with an aromatic rice (Khao Dawk Mali 105). In V.M. Salokhe, H.P.W. Jayasuriya and P. Soni (Eds.), International Agricultural Engineering Conference, 3-6 December 2007. Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand.

Sripinyowanich, J. and Noomhorm, A. (2007). Study on quality of Thai aromatic rice. In International Workshop on Food Safety and Processing Technology, 29-30 November 2007. Nong Lam University, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Sripinyowanich, J. and Noomhorm, A. (2006). Identification of a mixture in a Thai aromatic rice (Khao Dawk Mali 105). In International Conference on Innovations in Food and Bioprocess Technologies, 12-14 December 2006. Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand.