อังคาร, 22 ม.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home บุคลากร

อ. ภัทรชัย วิชัยยะ

อ. ภัทรชัย วิชัยยะ

Mr. Pattarachai Vichaiya 

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 5009

ความสนใจและแนวทางงานวิจัย

"กระแสความต้องการพืชผัก ผลไม้และผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษหรือการผลิตพืชผักอินทรีมีเพิ่มมากขึ้น ความต้องการนี้ทำให้การใช้โรงเรือนกรีนเฮาส์เพื่อการผลิตพืชผัก ปลอดสารพิษมีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ การปลูกพืชในโรงเรือนปิดซึ่งมีการใช้ระบบลดอุณหภูมิโดยวิธีระเหยน้ำ (Evaporative Cooling) เป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการปลูกพืชปลอดสารพิษเพราะสามารถควบคุมปัจจัยการผลิตได้ เช่นการควบคุมการให้น้ำ ให้ปุ๋ย และจำกัดการใช้สารเคมีในการควบคุมโรคและแมลงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนั้นการวิจัยพืชพลังงานก็นับเป็นสาขาใหม่ที่มีความเป็นไปได้ในการสร้างความมั่นคงยั่งยืน และเป็นการสร้างสมดุลทางพลังงานให้แก่ประเทศไทยอีกด้วย รูปแบบเชื้อเพลิงที่ได้จากพืชพลังงานเหล่านี้ได้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงจากสาหร่ายเซลเดียวซึ่งมีปริมาณน้ำมันกว่า 30 % ต่อน้ำหนักแห้ง มากกว่าพืชพลังงานเช่นน้ำมันปาลม์กว่าเท่าตัว อีกทั้งสาหร่ายมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว ใช้เพื่อที่ในการเลี้ยงน้อย ทำให้มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ อีกทั้งไม่เป็นพืชคู่แข่งของพืชที่ใช้เป็นอาหาร เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด มันสำปะหลัง และน้ำมันปาล์มอีกด้วย"

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

สถานที่ศึกษา

M.Eng. (Agricultural Engineering)

2531

Cornell University NY., USA

B.Sc. (Agricultural Engineering)

2529

University of Georgia, USA

ผลงานวิจัย

Pattarachai Vichaiya. 2009. Effect of Drop Heights of Lime to Bruise Susceptibility in Cold Storage. The 9th National Plant Protection Conference. 24-26 November. Ubonratchathani. Thailand. pp. 134-135.

Pattarachai Vichaiya. 2011. Effect of Dropping Surface and Multiple Drops on Damage of Lime in Cold Storage. The 12th Annual Conference of Thai Society of Agriculutral Engineering. 31 March-1 April. Chonburi. Thailand. pp. 53.

Pattarachai Vichaiya. 2011. The Design and Fabricate of the Sizing Machine Prototype for Jujube. The 9th National Postharvest Technology Conference. 23-24 June. Chonburi. Thailand. pp. 18.

Pattarachai Vichaiya. 2012. The Reduction of Temperature Inside Enclosed Greenhouse by Evaporative Cooling System. The 10th National Plant Protection Conference. 22-24 February. Chiang Mai. Thailand. pp. 94-95.

Pattarachai Vichaiya. 2012. The Effect of the Evaporative Cooling System for Enclosed Greenhouse. The International Conference of the Thai Society of Agricultural Engineering. 4-5 April. Chiang Mai. Thailand. pp. 180.