พุธ, 23 ม.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home บุคลากร

ผศ.ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ

ผศ.ดร. ประสันต์ ชุ่มใจหาญ

Asst. Prof. Dr. Prasan Choomjaihan  

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 5123

ความสนใจและแนวทางงานวิจัย

"ธัญพืช เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี และพืชตระกูล นับเป็นผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยและของโลกมาอย่างยาวนาน การให้ความสำคัญกับผลผลิตธัญพืชส่วนมากจะเน้นในการใช้เพื่อการบริโภคของมนุษย์ หรือใช้เพื่อเป็นอาหารสัตว์ ดังนั้นการพัฒนาในส่วนของกระบวนการแปรสภาพธัญพืชเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด พร้อมทั้งให้คุณค่าเชิงคุณภาพสูงที่สุด  และการเพิ่มคุณค่าทางอาหารเช่น วิตามิน, แร่ธาตุ หรือสารอาหารที่สำคัญอื่นๆ ในผลผลิตที่ผ่านการแปรสภาพก็ยังเป็นส่วนช่วยในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตดังกล่าวได้ นอกจากนี้การใช้ประโยชน์ของธัญพืชจะใช้ในเพื่อการบริโภคแล้วการใช้ธัญพืช และสิ่งเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปธัญพืชเพื่อการบำบัดมลพิษในสิ่งแวดล้อม หรือการสร้างพลังงานทางเลือกทดแทนพลังงานฟอสซิล ก็เป็นแนวทางการวิจัยของธัญพืชในอนาคตได้เช่นกัน"

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

สถานที่ศึกษา

Ph.D. (Chemical Engineering)

2552

Department of Chemical Engineering and Analytical Science, The University of Manchester, United Kingdom

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เครื่องจักรกลเกษตร)

2544

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)

2541

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลงานวิจัย

ประสันต์ ชุ่มใจหาญ และสมนึก ชูศิลป์. 2544.การศึกษาความแข็งของเมล็ดข้าวหอมมะลิที่อุณหภูมิห้องแตกต่างกัน. การประชุมวิชาการ ประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น. ประเทศไทย. 25-26 มกราคม. หน้า350-359.

ประสันต์ ชุ่มใจหาญ และสมนึก ชูศิลป์. 2545.การศึกษาผลของความเร็วเชิงเส้นที่ผิวของหินขัดขาวสำหรับการขัดขาวข้าวด้วยเครื่องขัด ขาวแบบกรวยหินแกนตั้ง. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3. 23-24 พฤษภาคม. เชียงใหม่. หน้า 7-12.

สมโภชน์ สุดาจันทร์,สมนึก ชูศิลป์ และประสันต์ ชุ่มใจหาญ. 2546. ผลของชนิดและมุมใบมีดที่มีตอแรงที่ใช้ในการกระเทาะเมล็ดกระบท ในแนวแกน. การประชุมวิชาการประจำปี 2546 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน. นครปฐม. ประเทศไทย. 13-12 มีนาคม. หน้า 162-167.

Prasan Choomjaihan and Grant Campbell. 2008. Extension of the Breakage Equation for First Break milling of wheat: Characterisztion of the Mineral Composition of Wheat Stock by ICP-OES. AACC International Annual Meeting. 21-24 September. Hawaii Convention Center. Honolulu, Hawaii.

ประสันต์ ชุ่มใจหาญ. 2552. การทำนายศักยภาพของเครื่องขัดขาว: ส่วนที่ 1 ฟังก์ชันของการขัดขาวครั้งที่ 1. การสัมมนาทางวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7. 19-20 สิงหาคม. กระบี่. หน้า 75.

Prasan Choomjaihan. 2009. The General Compositional Equation for the Process. International Conference on the Role of Universities in Hands-On Education. 23-29 August. Chiang Mai. Thailand. pp. 103.

Prasan Choomjaihan. 2010. Applying the Singular Value Decomposition Analysis to quantify the Physical Components of Agricultural Materials. CEAT R&E Journal. Vol. 4. pp. 10-18.

ประสันต์ ชุ่มใจหาญ. 2553. การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์สำหรับหาองค์ประกอบทางกายภาพของวัสดุทางการเกษตร. การประชุมวิชาการ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11. 6-7 พฤษภาคม. นครปฐม. หน้า 370-375.

ประสันต์ ชุ่มใจหาญ และเรณู ชิงชัย, “การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของเมล็ดข้าวกล้องที่ระยะเวลาการเก็บรักษาและสภาวะ การกะเทาะเปลือกต่างกัน”, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๔ / ๓๑ มีนาคม ๑ เมษายน ๒๕๕๔

ประสันต์ ชุ่มใจหาญ และพลนน อ่อนไสว, “การศึกษาผลกระทบของระยะเวลาในการเก็บรักษาและรูปแบบในการขัดขาวที่มีผลต่อคุณภาพ ข้าวสาร”, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๔ / ๓๑ มีนาคม ๑ เมษายน ๒๕๕๔

ประสันต์ ชุ่มใจหาญ,เรณู ชิงชัย และ กฤษณ์ ผลโพธิ์, “ผลกระทบของสัดส่วนการสีข้าวต่อการขยายตัวของข้าวกล้องที่ผ่านการหุงต้ม”,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ ๔๒(๓) พิเศษ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๔

ประสันต์ ชุ่มใจหาญ,พลนน อ่อนไสว และกฤษณ์ ผลโพธิ์, “การทำนายศักยภาพของเครื่องขัดขาว: ส่วนที่ 2 การขยายตัวของข้าวที่ผ่าน การหุงต้ม”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ ๔๒(๓) พิเศษ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๔

ประสันต์ ชุ่มใจหาญ และพิชิต กิตตินนท์, “เครื่องคั่วถั่วลิสงแบบต่อเนื่อง”, วารสารเพื่อการพัฒนาชนบท,กรกฎาคม-กันยายน, ๒๕๕๒

ประสันต์ ชุ่มใจหาญ และธีรพงษ์ ผลโพธิ์, “เครื่องให้อาหารปลากระพงขาว”, วารสารเพื่อการพัฒนาชนบท,มกราคม - มีนาคม, ๒๕๕๓

ธีรพงษ์ ผลโพธิ์ และประสันต์ ชุ่มใจหาญ, “เครื่องหั่นกล้วยน้ำว้าแบบต่อเนื่อง”, วารสารเพื่อการพัฒนาชนบท,กรกฎาคม-กันยายน, ๒๕๕๓

ณัฐฐาภรณ์ ภักดีสรสุข และประสันต์  ชุ่มใจหาญ. 2558. การศึกษาผลกระทบของระยะเวลาในการให้ความร้อนผลปาล์มต่อการยับยั้งค่ากรดไขมันอิสระ และต่อการเก็บรักษาผลปาล์ม. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรระดับชาติ ครั้งที่ 16. วันที่ 17-19 มีนาคม 2558. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค. สมุทรปราการ.

ณัฐฐาภรณ์ ภักดีสรสุข และประสันต์  ชุ่มใจหาญ. 2558. อิทธิพลของการสร้างสภาวะความชื้นเทียมและการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางกายภาพของผลปาล์มน้ำมัน. การประชุม วิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรระดับชาติ ครั้งที่ 16. วันที่ 17-19 มีนาคม 2558. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค. สมุทรปราการ.

อกนิษฐ์  ชุมวิสูตร และประสันต์  ชุ่มใจหาญ. 2558. การศึกษาวิธีการเพิ่มคุณค่าของข้าวคุณภาพต่ำ: กรณีศึกษาการเพิ่มคาเทชินในเมล็ดข้าวโดยกระบวนการทําข้าวนึ่ง. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรระดับชาติ ครั้งที่ 16. วันที่ 17-19 มีนาคม 2558. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค. สมุทรปราการ.

ประสันต์  ชุ่มใจหาญ. กำพล  ใจดี, กิตติคุณ  ดีเจริญ และ อังคาร  หรสิทธิ์. 2557. อิทธิพลของการขัดขาวข้าวกล้องงอกต่อปริมาณสาร Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) ที่เหลืออยู่. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 45(3/1 พิเศษ). หน้า 437-440

S.P. Galindez-Najera, P.Choomjaihan, C.Barron, V.Lullien-Pellerin and G.M.Campbell.2016. A Compositional Breakage Equation for Wheat Milling. Journal of Feed Engineering.      Vol 182. P 46-64.

Puttinun Jarruwat and Prasan Choomjaihan. 2014. Feasibility study on estimation of rice weevil quantity in rice stock using near-infrared spectroscopy technique. Journal of Innovative Optical Health Sciences. Vol. 07(4). 1450001. 8p. DOI: 10.1142/S179354581450001

Puttinun Jarruwat and Prasan Choomjaihan. 2017. Applicability of near infrared spectroscopy for detecting post-fumigated weevil in package rice. Journal of Near Infrared Spectroscopy. Vol. 25(1), 72-81.

Puttinun Jarruwat and Prasan Choomjaihan. 2017. Applying singular value decomposition technique for quantifying the insects in commercial Thai Hommali Rice from NIR Spectrum. Journal of Innovative Optical Health Sciences. Vol. 10(2). 1650047. 12p.