จันทร์, 21 ส.ค. 2017
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home บุคลากร

ดร.รวิภัทร ลาภเจริญสุข

ดร. รวิภัทร ลาภเจริญสุข

Dr. Ravipat Lapcharoensuk

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 5008

ความสนใจและแนวทางงานวิจัย

"ปัจจุบันแนวโน้มการนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย เช่น การคัดแยกคุณภาพผลผลิตเกษตร การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของผลผลิตเกษตร การแปรรูปโดยการให้ความร้อนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การฉายรังสีผลไม้และผัก การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากำจัดมอดและแมลงในผลผลิตเกษตรแทนการใช้สารเคมี งานวิจัยและการสร้างอุปกรณ์เครื่องมือในการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับผลผลิตเกษตรจึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการเกษตรที่กลไกสำคัญในการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป "

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

สถานที่ศึกษา

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)

2558

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)

2552

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)

2550

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลงานวิจัย

LapcharoensukR.,and Kaewsorn K. 2016. Classification of Cow’s, Buffalo’s, and Goat’s Milk by Fourier Transform Near Infrared Spectroscopy. Thai Society of Agricultural Engineering Journal 22(1), 21-27.

Lapcharoensuk R. 2016 Modeling of Color Values for Non-Destructive Evaluation of Soluble Solid Content of Commercial Pineapple. The 1thConference of Faculty of Agricultural Technology and Agro-Industry, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Ayuttaya, Thailand. 22 January 2016.

Lapcharoensuk, R., Pintasee, B., Doungsrida, P. and Pimpa, T. 2015. Physical and Mechanical Properties of Oyster Shell. The 8thConference of Rajamangala University of Technology Tawan-ok.Pattaya, Chonburee, Thailand.3-5 June 2015.

Lapcharoensuk R. and Sirisomboon P. 2015. Sensory Quality Evaluation of Rice Using Visible and Shortwave Near-infrared Spectroscopy. International Journal of Food Properties 18(5) 1128-1138.

Lapchareonsuk, R., Sirisomboon, P. 2015. ALTERNATIVE METHOD FOR MEASUREMENT OF WHITENESS AND TRANSPARENCY OF RICE USING MATHEMATICAL MODEL OF COLOR VALUES.The 16th TSAE National Conference and the 8th TSAE International Conference (TSAE 2015) Bangkok International Trade and Exhibition Centre, Bangkok, Thailand. 17-19 march 2015.

Lapcharoensuk R. and Sirisomboon P. 2014. Eating Quality of Cooked Rice Determination Using Fourier Transform Near Infrared Spectroscopy. Journal of Innovative Optical Health Sciences 7(6), 1450003(1-8).

Lapchareonsuk, R., Sirisomboon, P. 2014. SOME PHYSICAL PROPERTIES OF RICE IN RICE QUALITY IMPROVEMENT PLANT. The 15 th TSAE National Conference and the 7th TSAE International Conference (TSAE 2014) Krungsri River Hotal, PhraNakhon Si Ayutthaya, Thailand. 1-4 April 2014.

Lapchareonsuk, R., Sirisomboon, P. 2013. CORRELATION BETWEEN MOISTURE CONTENT OF MILLED RICE AND TEXTURE OF COOKED RICE AS EVALUATED BY SENSORY TEST. The Proceeding of 14 th TSAE National Conference and the 6th TSAE International Conference (TSAE 2013). Huahin grand hotel and plaza, Prachuabkhirikhan, Thailand. 1-4 April 2013.

Sirisomboon, P., Lapchareonsuk, R. 2012. Evaluation of the physicochemical and texture properties of pomelo fruit following storage. Fruits, 67(6), 399-414.

Sirisomboon, P., Thanapase, W., &Lapcharoensuk, R. 2012.Identification of Different Storage Duration of Pomelo (Kao NumPeung Variety) by Near Infrared Spectroscopy using PLS-DA. The 3rd Asian Near Infrared Symposium (ANS2012). Amari Watergate Hotel, Bangkok, Thailand. 14-18 May 2012.

Lapcharoensuk, R., Sirisomboon, P., Thanapase, W. 2010. Evaluation of internal and external quality index of exporting pomelo at different storage duration using near infrared spectroscopy technique. The 4th meeting of TRF master research grant in Science and Technology. omtienPalmbeach Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand. 30 March-1 April 2010.

Sirisomboon, P., Thanapase W., &Lapchareunsuk R., 2009.Identification of Different Storage Duration of Pomelo (Kao NumPeung Variety) by Near Infrared Spectroscopy using SIMCA.The 10th Annual Conference of Thai Society of Agricultural Engineering.School of Agricultural Engineering, Suranaree University of Technology, NakhonRatchasima, Thailand. 1-3 April 2009.

Sirisomboon, P. and Lapchareunsuk R., 2009.Study of Physical and Mechanical Properties of Intact Pomelo (Kao NumPeung Variety) During Storage.The Proceeding of 47th Kasetsart University Annual Conference. Bangkok., Thailand. 17-20 march 2009.

Sirisomboon, P., Theamprateep, C., Lapcharoensuk, R., Duangchang, J. 2008. Quality of Kao NampuengPomelo Pulp at Different Maturity Stages. The 18th Thaksin University Annual Conference : The Research and National Crisis Solutions. Green World Hotel, Songkla, Thailand. 25-26 September 2008.