พฤหัสบดี, 30 มี.ค. 2017
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home บุคลากร

ดร.วันพุทธ แซ่ฉั่ว

ดร.วันพุทธ แซ่ฉั่ว

Dr. Wanphut SAECHUA

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 5010

ความสนใจและแนวทางงานวิจัย

"การใช้ Thermal spray ในการเคลือบผิววัสดุ (base materials) เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางด้านการต้านทานการกัดกร่อนและการป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นเพื่อยืดอายุการใช้งานของ base materials และช่วยในการปรับปรุงคุณสมบัติของ base materials ให้เหมาะสมกับสภาวะในการใช้งาน"

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

สถานที่ศึกษา

Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operation Management)

2557

University of Nottingham, United Kingdom

Msc. in Manufacturing System

2550

University of Nottingham, United Kingdom

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน)

2544

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

2542

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ผลงานวิจัย

  • J. Posom, A. Shrestha, W. Saechua, and P. Sirisomboon (2016). "Rapid non-destructive evaluation of moisture content and higher heating value of Leucaena leucocephala pellets using near infrared spectroscopy." Energy 107: 464-472.
  • A. Shrestha, W. Saechua, and P. Sirisomboon, ‘Some Physical and Combustion Characteristic of Leucaeha leucocephala Pellet’, 8th TSAE International conference,17-19 Mar. 2015, Bangkok, Thailand
  • W. Saechua, D. Zhang, K. T. Voisey, D. G. McCartney, ‘Investigation of In-flight Particle Characteristics of HVOF Sprayed MCrAlY Coatings’ International Thermal Spray Conference, 27-29 Sept 2011, Hamburg, Germany
  • W. Permchart, W. Sae-chua and S. Tanatvanit, 2005. ‘Potential for Energy Conservation in the Industrial Sector of Thailand’, Proceedings of World Renewable Energy
  • W. Saechua, J. Hirunlabh and J. Khedari, 2003. ‘Field performance of a new desiccant-based air condition, proceedings of  1st international conference on sustainable energy and green architecture, Bangkok, Thailand