อังคาร, 22 ม.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home บุคลากร

ดร.นารถระพี นาคะวัจนะ

  ดร.นารถระพี นาคะวัจนะ

  Dr. Natrapee Nakawajana

  E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 5120

  ความสนใจและแนวทางงานวิจัย

  "ในปัจจุบันการแข่งขันทางการค้าเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพทัดเทียมกับอารยประเทศ จึงควรให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของผลผลิต ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรแบบไม่ทำลายเป็นวิธีการที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าและคุณภาพให้กับผลผลิตได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ ซึ่งเทคนิคการตรวจสอบแบบไม่ทำลายนี้เป็นเทคนิคที่สามารถใช้ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้และเทคนิคสเปกโทรสโกปีอิมพีแดนซ์ทางไฟฟ้าเป็นหนึ่งในเทคนิคการตรวจสอบแบบไม่ทำลายผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ ซึ่งเทคนิคดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการนำมาประยุกต์ใช้ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร เช่น การประเมินความอ่อนแก่ ความหวานของผลไม้ อีกทั้งเทคนิคดังกล่าวยังมีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอีกด้วย"

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

สถานที่ศึกษา

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)

2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)

2554

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)

2550

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผลงานวิจัย

1. Nakawajana, N., Terdwongworakul, A. and Teerachaichayut, S. 2016. Minimally destructive assessment of mangosteen translucency based on electrical impedance measurements. Journal of Food Engineering, 171, pp. 137 – 144.

2. นารถระพี นาคะวัจนะ, จารุวัฒน์ แป๊ะอุ้ย, พงศกร เจริญประเสริฐกุล และ วรุฒ วงศ์วาณิชย์ศิลป์. 2560. การศึกษาการทำนายปริมาณไขมันในน้ำกะทิด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 23 (1), หน้า 60 – 65.

3. พัชญทัฬห์ กิณเรศ และ นารถระพี นาคะวัจนะ, “กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะของชุมชนนาราชควาย จังหวัดนครพนม”. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่,ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, หน้า 191 – 205, พฤษภาคม มิถุนายน, 2560.

4. Ravipat Lapcharoensuk and Natrapee Nakawajana, “Identification of syrup type using fourier transform-near infrared spectroscopy with multivariate classification methods”. Journal of Innovative Optical Sciences, Vol. 11, No. 1, pp.1750019-1 – 1750019-8, 2018.

Conferences:

1. Hongwiangjan, J., Terdwongworakul, A., Nakawajana, N. 2015. Assessment of Pomelo Maturity using Optical Properties and Characteristics of its Peel, pp. 10. In Proceeding of 2015 APCBEES Warsaw, Poland Conference Abstract. May 12 – 13, 2015, 2015 International Conference on Food and Agricultural Engineering. Warsaw, Poland.

2. Natrapee Nakawajana, Anupun Terdwongworakul, Amornrit Puttipipatkajorn, and Amorndej Puttipipatkajorn. 2016. The Preliminary Study of Using Near-Infrared Hyperspectral Imaging Technique for Predicting Moisture Content of Para Rubber Cup Lump. In 9th TSAE International Conference (TSAE2016), September 8 – 10, 2016, Held at IMPACT Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand.