จันทร์, 21 ส.ค. 2017
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home บุคลากร

ดร.นารถระพี นาคะวัจนะ

ดร.นารถระพี นาคะวัจนะ

Dr. Natrapee Nakawajana

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 5120

ความสนใจและแนวทางงานวิจัย

"ในปัจจุบันการแข่งขันทางการค้าเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพทัดเทียมกับอารยประเทศ จึงควรให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของผลผลิต ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรแบบไม่ทำลายเป็นวิธีการที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าและคุณภาพให้กับผลผลิตได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ ซึ่งเทคนิคการตรวจสอบแบบไม่ทำลายนี้เป็นเทคนิคที่สามารถใช้ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้และเทคนิคสเปกโทรสโกปีอิมพีแดนซ์ทางไฟฟ้าเป็นหนึ่งในเทคนิคการตรวจสอบแบบไม่ทำลายผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ ซึ่งเทคนิคดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการนำมาประยุกต์ใช้ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร เช่น การประเมินความอ่อนแก่ ความหวานของผลไม้ อีกทั้งเทคนิคดังกล่าวยังมีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอีกด้วย"

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

สถานที่ศึกษา

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)

2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)

2554

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)

2550

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผลงานวิจัย

International Journal:

Wanitchang, P., Terdwongworakul, A., Wanitchang, J. and Nakawajana, N., 2011. Non-destructive maturity classification of mango based on physical, mechanical and optical properties. Journal of Food Engineering, 105(3), pp. 477-484.

Terdwongworakul, A., Nakawajana, N., Teerachaichayut, S. and Janhiran, A., 2012.Determination of translucent content in mangosteen by means of near infrared transmittance. Journal of Food Engineering, 109(1), pp. 114-119.

Nakawajana, N., Terdwongworakul, A. and Teerachaichayut, S., 2016. Minimally destructive assessment of mangosteen translucency based on electrical impedance measurements. Journal of Food Engineering, 171, pp. 137-144.

Oral presentation:

Nakawajana, N., Tedwongworakul, A., Janhiran, A., Teerachaichayut, S. and Pathaveerat, S. 2010.Investigation of Using Near Infrared Spectroscopy for Prediction of Translucent Pulp Quantity in Mangosteen Fruits.In 8th National Postharvest Technology Conference 2010. September 1 – 3, 2010, The Empress Hotel, Chiangmai, Thailand. Agricultural Science.Journal. 42(1(Suppl.)), pp. 123 –126.(In Thai)

International Conference:

Hongwiangjan, J., Terdwongworakul, A., Nakawajana, N. 2015. Assessment of Pomelo Maturity using Optical Properties and Characteristics of its Peel, pp. 10. In Proceeding of 2015 APCBEES Warsaw, Poland Conference Abstract. May 12 – 13, 2015, 2015 International Conference on Food and Agricultural Engineering. Warsaw, Poland.